vorige volgende

verbranden


Klik op foto... enz.
Lievebeest, 02 Jan
Yes...
Te gek...
Kwam ik daar zomaar Siep,
de zanger van de Friese band ''de Kast'' tegen.
En wat is het een lieverdje van dichtbij.

In nije dei
De nacht is foarby, de sinne is frij omheech te gean
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij om stil te stean
It libben wy wrang, it wachtsjen te lang
Mar 't nimt in kear
Ws mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear
Der sil gjin dei begjinne dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar s rinne snder sin

Refrein:
Jou my dyn hn, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn hn, hjir is myn hert
'k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kld en tsjuster
Aanst komt de dei, fynt it ljocht syn wei
Yn in nije dei

'k Kaam net t' e rie, it paed dat ik gie it wie snder ein
De tiid dy't der wie, it hert dat ik hie it wie fersein
'k Ha my oan dy jn, mysels yn dy fn, 'k begjin opnij
Want de leafde hat wn, twa minsken bn, mar fgelfrij
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar s rinne, snder sin
'k Kaam net t' e rie, it paed dat ik gie it wie snder ein
De tiid dy't der wie, it hert dat ik hie it wie fersein
'k Ha my oan dy jn, mysels yn dy fn, 'k begjin opnij
Want de leafde hat wn, twa minsken bn, mar fgelfrij

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar s rinne, snder sin

Refrein:
Jou my dyn hn...

Emmepem, 03 Jan
Fout lied
foute plek
fout moment
En
(ook dat nog)
foute taal.

Verders gaat het goed met me hoor...
Ik heb er weer zin in;
...om schepen achter me te verbranden ofzo...

Poppedief, 03 Jan
een vurig nieuwjaar toegewenst
maar weet wel wat je in de brand steekt

Dagmar, 03 Jan
ik weet wel
dat iemand anders mijn hart in brand heeft gestoken.